Kierownik referatu - Skarbnik gminy                             - Marzenna Olczak

Do zadań skarbnika należy :

1.  Opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich planów finansowych oraz

     budżetów gminy.

2.  Organizowanie i wykonywanie zadań określonych w aktach prawnych naczelnych 

     organów władzy i administracji państwowej, uchwał Rady Gminy i jej organów,

     zarządzeń i decyzji Wójta gminy.

3.  Przygotowywanie projektów aktów prawnych Wójta gminy oraz projektów

     uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady Gminy i jej organy.

4.  Załatwianie interpelacji i wniosków radnych, komisji rady oraz wniosków i

     postulatów ludności.

5.  Prowadzenie w ustalonym zakresie kontroli w Urzędzie Gminy i jednostkach

     podporządkowanych Radzie Gminy.

6.  Przygotowywanie dla potrzeb Wójta, rady - projektów, sprawozdań, ocen, analiz i

     bieżących informacji z realizacji powierzonych zadań.

7.  Realizowanie zadań z zakresu obronności kraju należących do referatu 

     finansowego.

8.  Załatwianie skarg i wniosków skierowanych do Wójta gminy i referatu 

     finansowego.

9.  Opracowywanie projektów budżetu gminy i szczegółowego podziału dochodów i

     wydatków tego budżetu.

10.Nadzorowanie realizacji planów finansowych jednostek podporządkowanych

    Radzie Gminy.

11.Zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu gminy.

12.Czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej w poszczgólnych okresach i

    oddziaływanie na zapewnienie odpowiedniej realizacji między realizacją

    dochodów budżetowych i wydatków.

13.Dokonywanie okresowych analiz z wykonania budżetu i opracowywanie

    stosownych materiałów dla potrzeb Rady Gminy i Wójta.

14.Prowadzenie kontroli działalności finansowej i gospodarczej powiązanej z

    budżetem gminy.

15.Kontrolowanie gospodarki finansowej komitetów czynów społecznych.

16.Wykonywanie nadzoru inkasa podatków, opłat i innych należności od ludności,

    kontrola powszechności opodatkowania.

17.Inicjowanie podejmowania przez radę uchwał w sprawie wprowadzenia lub

     ustalenia wysokości niektórych podatków i opłat.

18.Prowadzenie spraw związanych z naruszeniem dyscypliny budżetowej.

19.Opracowywanie sprawozdawczości budżetowej, w tym sprawozdań

    statystycznych.

20.Opracowywanie propozycji możliwości wprowadzenia opłat administracyjnych za

    czynności urzędowe jeżeli czynności te nie są objęte przepisami o opłacie

    skarbowej oraz określenie formy i terminu poboru tej opłaty.

21.Wnioskowanie o tworzenie wspólnych funduszy terenowych, opracowywanie

     projektu planu finansowego i administrowanie środkami gminnego funduszu

     ochrony środowiska, zgodnie z    

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiktor Trzeciak
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-08-24 10:52:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiktor Trzeciak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-11 13:02:25
  • Liczba odsłon: 1076
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 817575]

przewiń do góry